หลักการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม

หลักในการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม

การเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ควรเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาครบถ้วน และได้ปริมาณที่เพียงพอกับ

ความต้องการของร่างกาย โดยมีหลักในการเลือก ดังนี้
1. เลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทั้ง 5 หมู่

2. เลือกอาหารที่สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มที่สะอาด
3. เลือกอาหารที่สดและใหม่ ไม่บูด เน่า เสีย
4. เลือกอาหารที่ไม่แข็งหรือเหนียวเกินไป เพราะจะทำให้ย่อยยาก
5. เลือกบริโภคอาหารที่มีกากใยมาก เช่น ผักและผลไม้ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานของระบบขับถ่ายปกติ
6. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
7. เลือกเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น น้ำผลไม้
8. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท เช่น กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลังประเภทต่าง ๆ และเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 อ้างอิงhttp://sontaya-241.blogspot.com/2008/11/blog-post_13.html

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.